Skip to main content

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle overeenkomsten van Core Fitness XL met een particulier, alsmede bij die met een werkgever.

Artikel 1 – Definities

Lid: de particulier als ook de werkgever van wie de werknemers gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van Core Fitness XL. Hoofdovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat, oftewel het afsluiten van een lidmaatschap, tussen Core Fitness XL en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst. Add-on: de additionele dienst(en) of faciliteit(en) op de Hoofdovereenkomst die tegen een vergoeding kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn. Actie: Aanbieding aan het (potentiële) lid, gedurende een bepaalde periode, waarbij prijs, contractduur en te leveren diensten of faciliteiten afwijken van de standaard aanbieding aan het (potentiële) lid. Startdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De startdatum wordt opgeschoven als je gebruik maakt van een actie, en gaat pas in na de gratis periode. Bevriezing: De looptijd van het abonnement wordt verlengd met de periode van de bevriezing. Mobiele app: de online omgeving in onze mobiele app om je persoonlijke gegevens m.b.t. het lidmaatschap in te zien c.q. te wijzigen. Clubkey: Dit is jouw toegangspas of -key om binnen te kunnen komen bij een van onze clubs.

 

Artikel 2 – Lidmaatschap

a. Aanmelding als Core Fitness XL lid geschiedt door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Na het online invullen van het inschrijfformulier bij Core Fitness XL vangt het lidmaatschap aan op de startdatum welke op het inschrijfformulier staat weergegeven. Het inschrijfgeld/ de administratiekosten/ eventuele pro rato kosten is/ zijn bij inschrijving verschuldigd. Core Fitness XL is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie- en marketingdoeleinden. b. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club en bij het online inschrijven. c. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: a). 2, 6 en 12 maanden vast met een automatische verlenging van een maand voor onbepaalde tijd, met het daarbij behorende tarief, b). 2, 6 en 12 maanden vast met een automatische verlenging van een maand voor onbepaalde tijd, met het daarbij behorende tarief, waarbij je in één keer vooruit betaalt d. Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien je lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat. e. Tarieven bij een actie gelden voor een vooraf bepaalde periode. Na deze periode betaal je het reguliere lidmaatschap tarief. f. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op onze website (www.core-fitness.nl). b. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschap bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 3c en 3d. c. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling. Overeenkomsten met vooruitbetaling zijn eenmalig en worden automatisch na looptijd beëindigd. d. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per maand, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling en de volgende betalingen vooruit per maand via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. e. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Mocht deze tweede poging ook mislukken, dan wordt er € 2,99 aan bankkosten in rekening gebracht. f. Op termijn gaat Core Fitness XL de afhandeling van de SEPA automatische incasso’s uitbesteden aan Buckaroo Online Payment Service B.V. (www.buckaroo.nl).Het IBAN nummer van Buckaroo Online Payment Service wijkt af van het IBAN nummer van Core Fitness XL. g. De Core Fitness XL clubkey wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Core Fitness XL vestiging worden geweigerd. Core Fitness XL is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. De lidmaatschapsgelden voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsduur, zijn als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct opeisbaar. Indien het lid in gebreke blijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het lid met een minimum van €50,- . h. Core Fitness XL behoudt zich het recht tarieven jaarlijks te indexeren/wijzigen, per 1 januari, met een maximum van 7%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. i. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen lidmaatschap biedt, vindt er geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats. j. Het upgraden van het lidmaatschap kan tijdens de looptijd. Downgraden kan na de contracttermijn.

 

Artikel 4 – Add-ons

a. Er bestaat de mogelijkheid om in aanvulling op jouw lidmaatschap voor Add-ons te kiezen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Add-ons, is te vinden in de mobiele app, op www.core-fitness.nl of is in de club op te vragen. b. Core Fitness XL spant zich in om de dienstverlening van de Add-on zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Storingen kunnen leiden tot beperking van de dienstverlening; voor dergelijke storingen is Core Fitness XL niet aansprakelijk noch geven deze recht op teruggave, korting of beperking van het lidmaatschapsgeld. Storingen of beperkingen van de Add-on worden door Core Fitness XL zo spoedig mogelijk verholpen. c. De Add-on is strikt persoonlijk en gekoppeld aan je hoofdlidmaatschap. Bij excessief of oneigenlijk gebruik kan Core Fitness XL beperkingen aan het gebruik van de Add-on stellen. Core Fitness XL is dan gerechtigd het abonnement per direct te beëindigen en een boete te vorderen van minimaal €50,00. d. De Add-on wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Als je een lidmaatschap kiest met betaling per maand, worden de kosten van de Add-on toegevoegd aan je lidmaatschap zodat beide bedragen tegelijkertijd in rekening worden gebracht. Als je een Add-on neemt na de ingangsdatum van je lidmaatschap, ben je de kosten voor de Add-on voor de periode tussen activatie en de eerste dag van de eerstvolgende periode van een maand naar rato verschuldigd. Als je een lidmaatschap kiest met volledige vooruitbetaling, ben je de kosten van de Add-on tegelijk met het lidmaatschapsgeld verschuldigd. e. In geval van de Add-on “live groepslessen” mag je binnen de tijden van jouw lidmaatschap onbeperkt gebruik maken van de live groepsles faciliteiten van Core Fitness XL op de clubs waar dat wordt aangeboden. Voor iedere live groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). De live groepslessen dienen via onze app gereserveerd te worden. h. Het beëindigen van de overeenkomst ten aanzien van de Add-on door het lid is mogelijk vanaf het moment waarop de minimale contractduur van 1 betaalde periode is verlopen. Indien er meerdere Add-ons overeengekomen zijn, dienen de Add-ons apart beëindigd te worden. Alle overeenkomsten ten aanzien van een Add-on eindigen van rechtswege, wanneer de Hoofdovereenkomst om wat voor reden dan ook eindigt, zonder dat een nadere opzegging is vereist.

 

Artikel 5 – Clubkey

a. Tijdens het eerste bezoek aan Core Fitness XL vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en tegen betaling €5,- de Core Fitness XL clubkey. Uitsluitend met een geldige Core Fitness XL clubkey of Core Fitness XL App krijgt een lid toegang tot de Core Fitness XL vestiging. b. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de clubkey. Gebruik van de Core Fitness XL clubkey is persoonsgebonden. c. De Core Fitness XL clubkey blijft te allen tijde eigendom van Core Fitness XL. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Core Fitness XL clubkey, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende Core Fitness XL clubkey kan tegen betaling van €5,- worden verkregen. d. Leden dienen bij opzegging deze Core Fitness XL clubkey in te leveren in de club op uiterlijk de laatste dag van het lidmaatschap. e. Met de Core Fitness XL App krijgen leden toegang tot de club.

 

Artikel 6 – Openingstijden

a. Core Fitness XL is 24 uur geopend, waarbij gedurende bepaalde uren geen personeel aanwezig is. Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is op de club, maar door cameratoezicht. Je moet ouder zijn dan 18 jaar zijn om gebruik te kunnen maken van de club tussen 22.00 en 7.00 uur. b. Core Fitness XL behoudt zich het recht voor om de openingstijden, lesroosters, bezettingstijden te wijzigen en is gerechtigd in geval van calamiteiten, overmacht of ten behoeve van functionaliteit Core Fitness XL tijdelijk te sluiten. Dit leidt niet tot restitutie van lidmaatschapsgelden.

 

Artikel 7 – Verhuizing of blessure

a. Wanneer je een lidmaatschap hebt, kun je op basis van de volgende voorwaarden je lidmaatschap beëindigen met verhuizing als reden buiten een straal van 20 km. Dit met de voorwaarde het aanleveren van een kopie van de inschrijving bij je gemeente en inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. b. Indien je als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen. Dit kan voor maximaal 6 maanden. Een bevriezing is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de bevroren periode. Voor de bevriezing wordt een bedrag van € 2,99 per periode in rekening gebracht. c. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

 

Artikel 8 – Beëindigen

a. Met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand kan het lid de Hoofdovereenkomst en de Add-on beëindigen door in te loggen in onze app. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging. b. Company Fitness lidmaatschappen dienen via de werkgever/ uitvoerende instantie beëindigd te worden. c. Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 1 jaar, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap, de actie en het inschrijfgeld. d. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort/-deur of je clubkey te geven, kan Core Fitness XL hiervoor als boete de waarde van € 10 per persoon in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Core Fitness XL de overeenkomst beëindigen. e. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Core Fitness XL je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Core Fitness XL. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

a. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. b. Om van het recht bedoeld onder sub a van dit artikel gebruik te maken dien je een herroepingsverklaring te sturen via het contactformulier waarin vermeldt: dat je wenst te herroepen, jouw volledige na(a)m(en), geboortedatum en adresgegevens. De herroepingsverklaring dient door jou te worden voorzien van een datum en handtekening. c. Core Fitness XL mailt het lid zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst van de herroepingsverklaring toe. d. Indien het lid gebruik maakt van voormeld herroepingsrecht, dan is Core Fitness XL gerechtigd een direct opeisbare redelijke vergoeding van €15, – te incasseren voor de diensten van Core Fitness XL. e. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je gebruikt maakt van de faciliteiten. f. Wanneer het lid besluit om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal bij inschrijving betaalde bedrag (minus de in rekening gebrachte redelijke vergoeding van € 13,- zoals genoemd in lid d van dit artikel) binnen 30 dagen worden terug gestort op de rekening van het lid. Wanneer het bedrag is betaald met SEPA automatische incasso wordt het bedrag teruggestort wanneer het storneringstermijn (60 dagen) verstreken is.

 

Artikel 10 – Huisregels

a. Core Fitness XL behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van het personeel of via cameratoezicht de Hoofdovereenkomst te ontbinden. De contributie voor de na ontbinding nog resterende contractperiode, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar. – Wij verwachten dat iedereen ten opzichte van elkaar en het Core Fitness XL team de algemeen geldende fatsoensnormen in acht neemt. Dit betekent dat men elkaar met respect behandelt en niet lastig valt. – Telefoon (bellen) alleen gebruiken in de lounge. Respecteer de rust in deze ruimte. – Draag verzorgde sportkleding. Gerafelde, gescheurde of onaangenaam ruikende kleding is niet toegestaan. T- shirts zonder mouwen (singlets of halter shirts) dienen goed aan te sluiten op het lichaam en mogen niet aanstootgevend zijn (ter beoordeling van het Core Fitness XL team). – Het is alleen toegestaan sportschoenen te dragen die niet buiten gedragen zijn (geen zwarte/strepende zolen). – Sporttassen opbergen in de lockers. Deze worden niet naar de trainingsruimte meegenomen. Het is niet toegestaan een locker buiten bezoek te gebruiken. Indien na sluitingstijd een gesloten locker wordt aangetroffen, dan zal deze worden opengemaakt. – Plaats jouw auto, fiets, scooter of brommer ordelijk op de daartoe bestemde locatie. – Zorg voor een goede lichamelijke hygiëne. – Het gebruik van een handdoek om beklede gedeelten van de (kracht)apparatuur af te dekken, is verplicht. – Reinig de apparatuur na gebruik met de daarvoor ter beschikking gestelde desinfectans en papier. Indien nodig de vloer rondom (cardio)apparatuur en spinningbikes reinigen. b. Het is niet toegestaan drugs, tabak, alcohol dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

 

Artikel 11 – Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij twijfel over fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. b. Personal training mag alleen gegeven worden door personal trainers die een overeenkomst hebben met Core Fitness XL. c. Core Fitness XL en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel welke je oploopt in onze clubs. d. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de clubs. Core Fitness XL stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. Core Fitness XL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

 

Artikel 12 – Klachten

a. Indien je klachten hebt, betreuren we dat en horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze clubs en anders tot onze klantenservice, via het contactformulier op onze website.

 

Artikel 13 – Persoonsgegevens

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Core Fitness XL verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). b. Core Fitness XL verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Zoals data voor het uitvoeren van onze overeenkomsten (onze dienstverlening), voor onze eigen bedrijfsvoering en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen doen. c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van cameratoezicht om de club 24 uur per dag te observeren. Cameratoezicht is over het algemeen beperkt tot de sportzaal, en niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

 

Artikel 14 – Extra veiligheidsvoorschriften t.b.v. 24/7 vestigingen

a. Core Fitness XL staat onder 24-uurs (video) bewaking en al het gebruik van de club wordt gearchiveerd. Het lid mag geen gasten mee brengen zonder voorafgaande toestemming van de club. Als dit beleid wordt geschonden dan zal een boete in rekening worden gebracht van €10,- per persoon. Bij een volgende overtreding zal het lidmaatschap opgeschort of beëindigd worden met opeisbaarheid van de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode en een boete van €150,- . b. Het lid is verantwoordelijk voor het begrijpen van de bediening van de alarmmelders en stemt ermee in om ze alleen in het geval van een noodsituatie te gebruiken. Op misbruik van de alarmmelders staat een boete van €250,-. Daarnaast worden de kosten voor de gealarmeerde veiligheidsdiensten (politie, ambulance, e.d.) in rekening gebracht. c. Het lid moet alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de club. In het bijzonder moet het lid zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van elk item van fitnessapparatuur in de club. Het lid is bewust van het feit dat de club op tijden onbemand is en op zulke momenten geen fitnessapparatuur dient te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is. d. Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of medisch verleden zijn ervan op de hoogte dat zij alleen mogen sporten tijdens bemande uren of samen met een ander lid/partner tijdens onbemande uren. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan. e. Jongeren van 16 jaar tot 18 jaar kunnen alleen trainen vanaf 07:00 uur ‘s morgens tot 22:30 uur ‘s avonds of samen met een volwassene. Jongeren van 14 tot 16 jaar mogen alleen samen trainen met een volwassene en enkel tijdens de bemande uren. De verzorger(s) van de leden tussen de 14 tot 16 jaar zijn verantwoordelijk voor het naleven van artikel 14e. f. Volledige hoofdbedekking waardoor de herkenbaarheid niet meer mogelijk is niet geoorloofd in verband met veiligheid en de herkenbaarheid.

 

Artikel 15 – Slotbepalingen

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Core Fitness XL aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Core Fitness XL zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de club is gevestigd. c. Core Fitness XL is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 3 a wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen Core Fitness XL en een particulier of een bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat Core Fitness XL gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen. d. In geval van een sub faciliteit/service welke niet nodig is om voor uitoefening van fitness dan wel groepslessen (denk hierbij aan bijvoorbeeld een sauna), kan Core Fitness XL ervoor kiezen deze faciliteit te wijzigen of laten vervallen. Dit is géén reden voor vroegtijdige beëindiging en/of een (gedeeltelijke) restitutie van de lidmaatschapsgelden.